การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด

1 มีการดำเนินงานเพื่อให้ (1) การศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองโลก และ (2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รวมทั้ง การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้รับการบรรจุไว้ใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตรการศึกษา (ค) การให้ความรู้แก่ครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน/นักศึกษา


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน